کمیته نظام پیشنهادها

معرفی نظام پیشنهادهای شرکت مدیریت تولید برق نکا
شرکت مدیریت تولید برق نکا فعالیت خود در راستای پیاده سازی نظام پیشنهادها را از اواخر سال 1381 آغاز و در تاریخ 18 و 19 خرداد 1382 با برگزاری سمیناری برای کلیه پرسنل نیروگاه اعم از مدیران، کارشناسان، تکنسین ها و کارگران و با زمینه های پیشنهاددهی فنی، خدماتی، اداری، مالی و بازرگانی، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی، آموزشی و ... عملاً اجرای آن را آغاز نمود. کمیته های نظام پیشنهادها شامل کمیته عالی نظام پیشنهادها و کمیته داخلی نظام پیشنهادها می‌باشد که کمیته داخلی نظام پیشنهادها، طی بازنگری صورت گرفته و به منظور تسریع در بررسی پیشنهادهای واصله و ارسال پیشنهادها جهت ارزیابی، مدتی پس از کمیته عالی نظام پیشنهادها تشکیل گردید. سیاستگزاری و هدایت امور اجرایی نظام پیشنهادها برعهده کمیته عالی نظام پیشنهادها می‌باشد.

اهداف استقرار نظام پیشنهادها
هدف از استقرار نظام پیشنهادها در نیروگاه شهید سلیمی نکا، حفظ و ارتقاء ارزش وجودی کارکنان، افزایش انگیزه و رضایت شغلی، همسو ساختن اهداف کارکنان و مدیران، ارتقاء آموزشی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و .... است. به منظور تامین و تحقق اهداف فوق الذکر مجموعة مقررات اجرایی تحت عنوان آئین نامه نظام پیشنهادها با الگوبرداری و استفاده از تجربیات سازمانهای موفق داخلی و خارجی گردآوری گردید.

براساس این آئین نامه، کلیه کارکنان می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود و رفع مشکلات و نارسائیهای موجود در روند کار شرکت و در زمینه های ذیل ارائه نمایند:

1- پیشنهادهایی که اثرات و مزایای آن قابل محاسبه کمی می باشد. زمینه اینگونه پیشنهادها به شرح ذیل است:
- افزایش تولید
- صرفه جویی در هزینه، مواد و مصالح و کاهش تلفات و ضایعات
- صرفه جویی یا کاهش در زمان
- کاهش محدودیت و خروج اضطراری

2- پیشنهادهایی که اثرات و مزایای آن مستقیماً قابل محاسبه کمی نمی باشد ولی به نتایج ذیل منجر می‌شود:
- افزایش یا بهبود کیفیت کار
- بهبود ایمنی محیط و کارکنان، افزایش بهداشت روانی کارکنان و بهبود خدمات رفاهی کارکنان
- اثرات مثبت زیست محیطی
- اصلاح ساختار اداری و روش های انجام کار، اصلاح آئین نامه و دستورالعمل ها و ...
- بالابردن فرهنگ سازمانی و ارتباطات درون سازمانی، افزایش قابلیت و توانایی کارکنان

بر اساس آئین نامه نظام پیشنهادهای شرکت مدیریت تولید برق نکا شرایط پذیرش پیشنهاد به شرح ذیل می‌باشد :
پیشنهاد تکراری یا دارای سابقه قبلی نباشد.
پیشنهاد توجیه فنی، اقتصادی داشته باشد.
پیشنهاد تعویض قطعه یا تعمیر قطعه نباشد مگر در مواردی که برای تعویض، جنس قطعه و یا نوع تغییر یابد و برای تعمیر، روش تعمیر تغییر یابد.
پیشنهاد راه حل اجرایی ارائه کند و تنها به بیان مشکل و کلی گویی نپردازد.
پیشنهاد با امکانات تکنولوژیکی، سرمایه ای و ملاحظات زیست محیطی قابل اجرا باشد.
پیشنهاد جزء برنامه‌های تدوین شده شرکت نباشد.
بیان شکایات شخصی نباشد.
نیاز به وضع قانون و مقررات فراتر از اختیارات سازمان نباشد.
وظیفه کاری نباشد.
پیشنهاد ساخت قطعات بصورت کلی گویی پیشنهاد نمی باشد.
پیشنهادی که برای یک مکان یا تجهیز پیشنهاد گردید در موارد مشابه به عنوان پیشنهاد محسوب نمی‌شود.