معرفی و سوابق مدیرعامل

 

 

نام و نام خانوادگی             :  حسینعلی تازیکی

عنوان و سوابق شغلی         :  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

                                        معاون تعمیرات و نگهداری شرکت، مدیر گروه مکانیک ، معاون اداره ولو و بویلر

مدارک تحصیلی                : لیسانس مهندسی مکانیک ( دانشگاه صنعتی شریف ) ، فوق لیسانس مهندسی صنایع ( دانشگاه      

                                        آزاد قائمشهر) ،و دانشجوی دکتری رشته صنایع  از دانشگاه آزاد تهران جنوب.