پرسشهای متداول

نیروگاه سیکل ترکیبی چگونه نیروگاهی است ؟
درصورتیکه از محصولات احتراق استفاده شده درتوربین‌های گازی جهت تولید بخار دربویلر بازیاب استفاده شود وبا استفاده از این بخار تولیدی دریک توربوژنراتور دیگر برق تولید شود به این نیروگاه ، نیروگاه سیکل ترکیبی میگویند.

 

آیا هر واحد نیروگاه نکا قابلیت بهره‌برداری هم زمان با سوخت گاز ومازوت را دارد، مضرات بهره‌برداری هم‌زمان با سوخت گاز ومازوت چیست؟
خیر، هیدروژن موجود درسوخت گاز ومحصولات احتراق سوخت گاز با اکسیژن واکنش می‌دهد و بخار آب موجود در محصولات احتراق افزایش می‌یابد و باسرد شدن درنقاط مختلف ایرپری هیتر وکانال ‌های دود اسیدسولفوریک تشکیل می‌گرددو باعث خوردگی شیمیایی می‌شود.

 

درجه حرارت دود خروجی از دودکش درحالت بهره برداری با سوخت گاز ومازوت چقدراست ؟
درحالت مازوت سوز 162 درجه سانتیگراد و درحالت گازسوز 120 درجه سانتیگراد .

 

فشار و درجه حرارت بخار ورودی به توربین‌های فشارقوی ، فشارمتوسط و فشار ضعیف نیروگاه در زمان تولیدی حداکثر با سوخت گاز به چه میزان است؟
توربین فشار قوی ( فشار بخار = 181bar   درجه حرارت بخار = 530 درجه سانتیگراد)

توربین فشارمتوسط ( فشار بخار = 48/3bar   درجه حرارت بخار = 530 درجه سانتیگراد)

توربین فشار ضعیف ( فشار بخار =8/3bar   درجه حرارت بخار = 289 درجه سانتیگراد )