مزایده عمومی شماره 1400/21 ( فروش حدود 55 تن ورق های آهنی ضایعاتی )