مزایده عمومی شماره 1400/20 ( فروش حدود 10 تن ورق های حلبی ضایعاتی )