مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1400/10 ( خرید مقدار 10.000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و مقدار 2000 تن نمک دانه بندی شده مصرفی سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا )