آگهی مزایده عمومی شماره1400/5 ( فروش تعداد 258 عدد باطری مازاد ضایعاتی شرکت مدیریت تولید برق نکا )