آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/1 (خرید CPU و قطعات PLC سیستم کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا)