مناقصه عمومی شماره 99/30 (خرید هیدرازین هیدرات 55 درصد موردنیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی)