آگهی مناقصه عمومی شماره 99/23 ( تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های تعمیرات دوره ای واحد 3 بخار )