نماینده سرپرستان شرکت مدیریت تولید برق نکا در کمیته انضباط کار تعیین شد

1399/05/08 - 17:13

نماینده سرپرستان شرکت مدیریت تولید برق نکا در کمیته انضباط کار تعیین شد

      انتخابات تعیین نماینده سرپرستان شرکت مدیریت تولیدبرق نکا جهت حضور در کمیته انضباط کار شرکت برگزار شد.

      بر اساس نتایج بدست آمده از این انتخابات که با حضور و رقابت 7 نفر از سرپرستان برگزار شد، مهندس علی اکبر یخکشی بیشترین آراء مأخوذه را به خود اختصاص داد و به عنوان نماینده سرپرستان در ترکیب کمیته مذکور جای گرفت.