آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1403/11 ( تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا )