آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1-1-1403 ( خرید کیت کمپرسور هوا نیروگاه سیکل ترکیبی نکا)