آگهی مزایده عمومی شماره 44/ 1402 ( حدود 25 تن پسماندهای جامد کف کوره وحدود 60 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر )