آگهی مناقصه عمومی شماره 42/ 1402 ( خرید قطعات مانیتور و تجهیزات سیستم کنترل نیروگاه شهید سلیمی نکا )