آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1-36/ 1402 ( خرید 4 عدد لوله محافظ شفت و 4 عدد گلدانی پمپخانه آب دریا نیروگاه نکا )