آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1403/10 ( انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا )