آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ( 2-28/ 1402 ) خرید مقدار 6000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و مقدار 900 نمک دانه بندی شده مصرفی سیکل ترکیبی