آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1403/6 (خرید لوله های rh2 واحدهای بخار نیروگاه بخار)