آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1-1402/28 ( خرید مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده در واحدبخار و مقدار 2000 تن نمک دانه بندی شده مصرفی در نیروگاه سیکل ترکیبی )