مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1403/2 ( تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی نیروگاه شهید سلیمی نکا )