آگی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/32 ( تامین نیروی انسانی در بخش خدمات عمومی پشتیبانی ، نگهداری ساختمانها و موتوری