آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/30 ( ساخت باندل SH4 واحد بخار )