آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/29 ( ساخت باندل های RH2 واحد بخار)