آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/27 (ساخت پره های متحرک ردیف 5 توربین LP نیروگاه شهید سلیمی نکا)