آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/26 ( انجام خدمات فضای سبز محوطه نیروگاه ، شهرک شهید عباسپور، زمین سوخت و مهمانسرای نیروگاه