اطلاعیه « نخستین جشنواره عکس نیروگاهی آن سوی تولید برق از دریچه دوربین » ویزه کارکنان و خانواده ها