تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/2401 ( تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیتهای نگهداری تعمیرات جاری ، میاندوره ای وحدهای بخار، سیکل ترکیبی، توربین انبساطی و تاسیسات عمومی نیروگاه نکا