مناقصه عمومی شماره 1401/21 ( خرید 1500 تن اسید سولفوریک مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی )