کمیته شورای فرهنگی ( اقامه نماز )

کمیته شورای فرهنگی( اقامه نماز )

نیروگاه شهید سلیمی نکا 

شناسنامه دستگاه :

نام دستگاه

نام رئیس دستگاه

تعداد کارکنان

نشانی دستگاه

شرکت مدیریت تولید برق نکا

محسن نعمتی

542

مازندران- نکا- کیلومتر 25 جاده زاغمرز – صندوق پستی 165

 

وظایف و ماموریت های ذاتی دستگاه عبارتند از :

1-   تولید برق

سازمان ها ، شرکت ها ، مراکز و واحدهای تابعه دستگاه ( در صورت وجود )

 

ردیف

نام واحد تابعه

تعداد کارکان

به تقریب ( نفر )

گستره اجراء

اسامی مسئولین دستگاه

مرکز

استان

شهرستان

رئیس سازمان

مسئول شورا

دبیر شورا

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

مخاطبین برنامه ها و فعالیت های دستگاه

1-   کارکنان دستگاه

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                     542

نفر )

2-   خانواده‌های کارکنان دستگاه

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                   1200

نفر )

3-   امام جماعت

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                     2

نفر)

4-   خادمین نماز

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                      3

نفر )

5-   خانواده

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                     542

نفر)

 

اسامی اعضای شورای اقامه نماز دستگاه استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عنوان پس سازمانی

میزان تحصیلات

مدت عضویت

(به سال )

شماره تماس

( همراه)

آدرس الکترونیک

1

محسن نعمتی

رئیس

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

5 سال

09111071005

nemati@nekapowerplant.ir

2

حسن شکیبای بیدرونی

دبیر

سرپرست معاونت منابع انسانی

کارشناسی

8 سال

09121538422

Shakiba.ha@gmail.com

3

حسینعلی تازیکی

عضو

معاونت تعمیرات

کارشناسی

3 سال

09111526556

 

4

حسینعلی محمدی

عضو

امام جماعت

کارشناسی ارشد

18 سال

09111555993

-

 

سیدمیثم عمادی

عضو

سرپرست روابط عمومی

کارشناسی ارشد

4 سال

09112238094

 

5

مرتضی سعادت

عضو

مشاور امور جوانان

کارشناس ارشد

10 سال

09113525218

Sdt_saadat@yahoo.com

6

سیدآقاجان حسینی

عضو

مسئول ایثارگران

کارشناسی

4 سال

09111575816

-

7

عیسی جان­نثاری

عضو

فرمانده پایگاه مقاومت

کارشناسی ارشد

2 سال

09112574211

 

8

سمیه گلی

عضو

مشاور امور بانوان

کارشناس ارشد

6 سال

09113547084

Goli_somayeh@yahoo.com

9

علی عظیمی

عضو

روابط عمومی

کارشناسی

7 سال

09113566163

Aliazimi_54@yahoo.com

 

 

 

 

شناسنامه دستگاه :

نام دستگاه

نام رئیس دستگاه

تعداد کارکنان

نشانی دستگاه

شرکت مدیریت تولید برق نکا

محسن نعمتی

542

مازندران- نکا- کیلومتر 25 جاده زاغمرز – صندوق پستی 165

 

وظایف و ماموریت های ذاتی دستگاه عبارتند از :

  • تولید برق

سازمان ها ، شرکت ها ، مراکز و واحدهای تابعه دستگاه ( در صورت وجود )

 

ردیف

نام واحد تابعه

تعداد کارکان

به تقریب ( نفر )

گستره اجراء

اسامی مسئولین دستگاه

مرکز

استان

شهرستان

رئیس سازمان

مسئول شورا

دبیر شورا

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

مخاطبین برنامه ها و فعالیت های دستگاه

6-   کارکنان دستگاه

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                     542

نفر )

7-   خانواده‌های کارکنان دستگاه

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                   1200

نفر )

8-   امام جماعت

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                     2

نفر)

9-   خادمین نماز

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                      3

نفر )

10-                       خانواده

( تعداد تقریبی تحت پوشش                                                                                     542

نفر)

 

اسامی اعضای شورای اقامه نماز شرکت مدیریت تولید برق نکا

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عنوان پس سازمانی

میزان تحصیلات

مدت عضویت

(به سال )

شماره تماس

( همراه)

آدرس الکترونیک

1

محسن نعمتی

رئیس

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

1 سال

09111071005

nemati@nekapowerplant.ir

 

حسن شکیبای بیدرونی

دبیر

سرپرست معاونت منابع انسانی

کارشناسی

4 سال

09121538422

Shakiba.ha@gmail.com

 

علی اکبر یگانه

عضو

مدیر حراست

کارشناسی

10 سال

09111514256

yeganeh@nekapowerplant.ir

4

فرهاد کریمی

عضو

معاون مالی و پشتیبانی

کارشناس ارشد

4 سال

09111513154

fkarimi@nekapowerplant.ir

5

سمیه گلی

عضو

مشاور امور بانوان

کارشناس ارشد

2 سال

09113547084

Goli_somayeh@yahoo.com

 

مرتضی سعادت

عضو

مشاور امور جوانان

کارشناس ارشد

4 سال

09113525218

Sdt_saadat@yahoo.com

7

سیدآقاجان حسینی

عضو

مسئول ایثارگران

کارشناسی

1 سال

09111575816

-

8

مصطفی رضائی

عضو

فرمانده پایگاه مقاومت

کارشناسی ارشد

4 سال

09111546551

Rez591@yahoo.com

 

حسینعلی تازیکی

عضو

معاونت تعمیرات

کارشناسی

1 سال

09111526556

-

10

علی عظیمی

عضو

روابط عمومی

کارشناسی

7 سال

09113566163

Aliazimi_54@yahoo.com

 

حسینعلی محمدی

عضو

امام جماعت

کارشناسی ارشد

14 سال

09111555993

-

12

علی اصغر امینی

مدعو

مدیر عامل شرکت صنیر

کارشناسی ارشد

14

09111526697

-

13

عیسی جان نثاری

مدعو

مدیر عامل شرکت کارگستر

کارشناسی ارشد

6

09112574211

-