آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1400/28 (تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریت های حفاظت فیزیکی نیروگاه شهید سلیمی نکا