آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1 -16/ 1400 ( تهیه و تامین 68 عدد پره اف دی فن مورد نیاز واحدهای بخاری )