آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 14/1-1400 ( انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا )