مزایده عمومی شماره 1400/19 ( فروش حدود 3 تن فلزات آلومنیوم ضایعاتی )