مزایده عمومی شماره 1400/22 ( فروش 10 تن ضایعات فلزات داغی موتور ی)