تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1-1400/12 ( تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های نگهداری ، تعمیرات جاری ، میاندوره ای واحدهای بخار ، سیکل ترکیبی ، توربین انبساطی ، تاسیسات عمومی نیروگاهی شهیدسلیمی نکا)