مناقصه عمومی شماره 1400/11 ( خرید 1500 تن اسید سلفوریک مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی )

چاپ

 

دریافت آگهی مناقصه

دریافت اسناد مناقصه