مناقصه عمومی شماره 1400/11 ( خرید 1500 تن اسید سلفوریک مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی )