انتصابات درشرکت مدیریت تولیدبرق نکا

1400/04/29 - 17:15

انتصابات درشرکت مدیریت تولیدبرق نکا

      طی احکام جداگانه ­ای از سوی مهندس محسن نعمتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا، محمد­رضا قاجار به عنوان مدیردفتر توسعه مدیریت و آموزش، مهدی رمرودی نسب رئیس گروه HSE، عباس محمودی رئیس اداره آزمایشگاه الکترونیک و کالیبراسیون، محمد تقی قاسمی فرد سرپرست اداره کارگزینی و اسدالله مهـــــدوی به عنوان سرپرست دبیرخانه شرکت منصوب شدند.