آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/7 ( پروژه خرید 500 متر کابل فشار قوی 150MM2 * 3مورد نیاز نیروگاه شهید سلیمی نکا )

چاپ

 

دریافت آگهی مناقصه

دریافت اسناد مناقصه