آگهی مزایده عمومی شماره 1400.2 ( فروش حدود 1600 کیلوگرم شینهای اسقاطی از جنس مس نیروگاه شهید سلیمی نکا )