مناقصه عمومی شماره 1400/3 ( خرید 1500 تن اسید سولفوریک مورد نیاز واحد بخار و سیکل ترکیبی )