آگهی مزایده عمومی شماره 99/39 ( فروش حدود 28 تن پسماندهای جامد کف کوره نیروگاه شهید سلیمی نکا )