آگهی مزایده عمومی شماره 10-99/18 ( فروش تعداد 230عدد باطری مازاد ضایعاتی حاوی اسید، 206 عدد ازنوع سرب، اسید 800آمپرو 24 عدد از نوع سرب اسید2000 آمپرساعت )

چاپ

 

دریافت آگهی مزایده

دریافت اسناد مزایده