آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1-99/33 ( 703 قلم از اموال اسقاطی غیرقابل استفاده در نیروگاه شهید سلیمی نکا )