تجدید مناقصه عمومی شماره 2-99/27 (خرید رزین های تبادل یونی تصفیه خانه آب واحدهای بخار)