مناقصه عمومی شماره 99/40 ( تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور اصلی واحد بخار)