مناقصه عمومی شماره 99/7/1 (خرید روغن های توربین مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی )