مناقصه عمومی شماره 99/35 (پوشش دهی 500عدد از آندهای سلهای آب ژاول سازی واحدهای بخار)