تجدید مزایده عمومی شماره 1-99/28 (فروش لوله های مستعمل ضایعاتی)