تجدید مناقصه عمومی شماره 99/30/01 ( خرید 8000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات 55 درصد مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی )