مناقصه عمومی شماره 99/39 ( طبخ و توزیع غذای کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا )